Reality Právo Právo Reality
Vložiť inzerát zdarma Odmena 200 € Odkup bytov
title

Zákony

Ústava Slovenskej republiky -  zákon č. 460/1992 Zb.

 

Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

 

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

 

Občiansky súdny poriadok - zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov

 

Zákon o súdnych poplatkoch - zákon č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

 

Zákon o správnych poplatkoch - zákon č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Živnostenský zákon - zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

 

Katastrálny zákon - zákon č. 162/1995 Z.z.

 

Stavebný zákon - zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

 

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - zákon č. 182/1993 Zb. v znení neskorších predpisov

 

Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov - zákon č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

 

Zákonník práce - zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Zákon o ochrane osobných údajov - zákon č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Trestný zákon - zákon č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária