Reality Právo Právo Reality
Vložiť inzerát zdarma Odmena 200 € Odkup bytov
title

Spôsoby uhradenia kúpnej ceny

Spôsoby uhradenia kúpnej ceny :

 1. Celková kúpna cena bude uhradená v deň doručenia návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy na príslušnú správu katastra, t.j. v deň doručenia návrhu na vklad bude kúpna cena na účte predávajúceho alebo vyplatená v hotovosti

2. Polovica kúpnej ceny bude uhradená v deň doručenia návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy na príslušnú správu katastra, t.j. v deň doručenia návrhu na vklad bude kúpna cena na účte predávajúceho alebo vyplatená v hotovosti a ďalšia polovica kúpnej ceny bude uhradená do 3 dní od doručenia rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva

3. Celková kúpna cena bude vložená do notárskej úschovy v deň doručenia návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy na príslušnú správu katastra, s tým, že notárska zápisnica o úschove bude spísaná v deň podpisu kúpnej zmluvy. Notárske poplatky súvisiace úschovou uhradia predávajúci a kupujúci na základe vzájomnej dohody. Celková kúpna cena bude vydaná predávajúcemu z notárskej úschovy v deň predloženia originálu rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, a to predloženia notárovi, ktorý spisoval notársku zápisnicu o úschove. Originál zápisnice o zložení peňazí do notárskej úschovy notár vydá predávajúcemu aj kupujúcemu. Základom pre odmenu notára za notársku úschovu je výška sumy, ktorá sa do notárskej úschovy skladá. 

pri základe nepresahujúcom sumu 3 319, 39 eura

    23, 24 eura

pri základe nad 3 319, 39 eura do 16 596, 96 eura vrátane

    49, 79 eura

pri základe nad 16 596, 96 eura do 33 193, 92 eura vrátane

    99, 58 eura

pri základe nad 33 193, 92 eura do 331 939, 19 eura vrátane

   165, 97 eura

pri základe presahujúcom sumu 331 939, 19 eura

   331, 94 eura

 


4. Celková kúpna cena bude vinkulovaná na bankovom účte kupujúceho, s tým, že bude vydaná predávajúcemu v deň predloženia originálu rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, a to predloženia bankovej inštitúcii, kde je kúpna cena vinkulovaná na bankovom účte. Vinkulácia je obmedzenie, blokácia peňažných prostriedkov na účte kupujúceho v banke. Kupujúci na svojom účte v banke na základe zmluvy o vinkulácii s bankou zablokuje finančné prostriedky. Predávajúci po podpise zmluvy o vinkulácii kupujúcim obdrží od banky oznámenie o vinkulácii. Celý proces vybavovania vinkulácie v jednotlivých bankách zvyčajne trvá od 1 do 3 dní.  Poplatok za vinkuláciu v banke bez ohľadu na dobu vinkulácie je :

SLSP, a.s.

vinkulácia prostriedkov na účte, vkladovom účte

70,- €

VÚB, a.s.

obmedzenie disponovania s vkladom na účte na základe zmluvy o  vinkulácii

60,- €

ČSOB, a.s.

zriadenie, zmena, zrušenie vinkulácie vrátane prípravy zmluvy o vinkulácii prostriedkov

70,- €

Tatra banka, a.s.

vinkulácia s následným vyplatením prostriedkov na účely zaplatenia kúpnej ceny za nehnuteľnosť

sadzba 0,25 %

 z vin.sumy, min. 120,- €,

Volksbank, a.s.

vinkulácia s následným vyplatením prostriedkov na účely zaplatenia kúpnej ceny za nehnuteľnosť

sadzba 0,25 %

z vin. sumy, min. 120,- €

OTP banka, a.s.

zriadenie vinkulácie

1 % z vinkulovanej sumy,

min. 20,- € - max. 166,- €

Poštová Banka, a.s.

zriadenie vinkulácie na účte z podnetu majiteľa účtu s podmienkou

33,19,- €

Unicredit bank, a.s.

vinkulácia vkladu a zmena vinkulácie z podnetu klienta a vydanie potvrdenia

100,- €

UPOZORNENIE : Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva na príslušnej správe katastra, nie dňom doručenia návrhu na vklad na príslušnú správu katastra. Na základe uvedenej skutočnosti je potrebné dôkladne si zvážiť spôsob uhradenia kúpnej ceny.

  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária