Reality Právo Právo Reality
Vložiť inzerát zdarma Odmena 200 € Odkup bytov
title

Povinnosti pri kúpe

Pre nových majiteľov pri kúpe nehnuteľnosti okrem spísania a podpísania kúpnej zmluvy, návrhu na vklad, uhradenia kúpnej ceny vyplývajú aj tieto povinnosti :

1. Pri odovzdaní nehnuteľností spísanie a podpísanie preberacieho protokolu, v ktorom budú zaznamenané  hlavne stavy meračov ku dňu odovzdania

2. Prepis nájomného u správcu alebo u spoločenstva pri bytoch. Správca urobí na základe údajov z preberacieho protokolu delené vyúčtovanie. Správca stanoví novému vlastníkovi zálohový mesačný predpis.

3. Prepis dodávky elektrickej energie pri domoch aj bytoch na nového vlastníka na SSE, a.s. alebo v iných distribučných spoločnostiach, na základe vyplnených tlačív a údajoch o stave elektromera ku dňu odovzdania nehnuteľnosti, je potrebné vedieť číslo odberného miesta - ČOM ( je napísané na faktúrach).

4. Prepis dodávky zemného plynu pri domoch aj bytoch na základe vyplnených tlačív a údajoch o stave plynomera ku dňu odovzdania nehnuteľnosti 

5. Prepis vody na Veolia, a.s., pri dome na základe vyplneného tlačiva a údajoch o stave vodomera ku dňu odovzdania nehnuteľnosti

6. Odber elektrickej energie je spojený s koncesionárskymi poplatkami. Je potrebné sa prihlásiť za platcu koncesionárskych poplatkov na pošte a vyplnené tlačivo doručiť na poštu alebo online na www.uhrady.rtvs.sk

7. Po doručení rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva z katastra nehnuteľností, je potrebné podať daňové priznanie správcovi dane  - mestský aleb obecný úrad, pri predávajúcom daňové priznanie na zánik, pri kupujúcom daňové priznanie na vznik. Taktiež je potrebné odhlásiť alebo prehlásiť vrámci mesta komunálny odpad pri predávajúcom, prihlásiť komunálny odpad pri kupujúcom.


  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária
  • PRIMA realitná a právna kancelária