Podmienky inzercie

  1. Na tomto portáli je možné pridávať inzerciu, a to bezplatne. Pod inzerciou sa rozumie predaj, kúpa alebo výmena.

  2. Je možné vkladať fotografie nie väčšie ako 2 MB. Fotografie s rozmermi väčšími ako 800 x 600 pixelov budú automaticky upravené do daného formátu.

  3. Inzerát je zverejnený po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby je automaticky vymazaný. V prípade, že chce inzerent zmazať inzerát pred uplynutím tejto doby, osloví administrátora cez email : info@primareality.sk s požiadavkou o zmazanie inzerátu s príslušným číslom.

  4. Inzerát bude zverejnený po odsúhlasení administrátorom. V prípade akejkoľvek zmeny inzerátu kontaktujte administrátora na email : info@primareality.sk.

  5. Je zakázané inzerovať nič nehovoriace inzeráty, inzeráty v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky a dobrými mravmi, všeobecnými normami slušnosti, inzeráty poškodzujúce tretiu stranu.

  6. Za obsah informácií v inzerátoch nezodpovedáme. Za akúkoľvek škodu ako následok inzercie zodpovedá inzerent.

  7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť podané inzeráty aj na iných portáloch, alebo v tlačenej podobe v novinách, alebo časopisoch a tým zvýšiť jeho sledovanosť aj v týchto médiách.

  8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje získané osobné dáta užívateľov nepredávať, neprenajímať ani inak neposkytovať tretím stranám. Osobné dáta môžu byť použité prevádzkovateľom ku skvalitneniu služieb portálu.

  9. Užívateľ vložením inzerátu dáva súhlas s týmito podmienkami. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky počas vývoja portálu kedykoľvek meniť.